Dokumendiregister

Dokumendiregister alates 01.01.2012

http://avalik.amphora.ee/oruvv/documents.aspx?org=402&unit=-1

Dokumendiregister kuni 31.12.2011 http://asp.amphora.ee/amphora_public/index.aspx?org=50&unit=51

Dokumendiregistri kasutusjuhend ja sisujuht

Õru  Vallavalitsuse ja Volikogu kasutavad  dokumendiregistri programmi Amphora Standard 2006. Asutuse dokumendiregister on avaliku teabe seaduse nõuete järgselt digitaalselt peetav andmekogu, mida peetakse asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks kohaliku omavalitsuse asutus.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud ja loodud  elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiirang märgitakse dokumendile ka juhul, kui asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sisaldab vaid osa dokumendist. Õigustatud huvi korral  saab teabenõude korras tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Juurdepääsupiirang kehtib dokumendile kuni vastava vajaduse möödumiseni või teatud sündmuse saabumiseni (näiteks dokumendi kavandi vastuvõtmiseni), kuid mitte kauem kui viis aastat. Isikuandmeid sisaldavale teabele, millele juurdepääs kahjustaks oluliselt isiku eraelu puutumatust, kehtib vastavalt seadusele juurdepääsupiirang 75 aastat.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on dokumentide sirvimiseks ja otsimiseks mitu võimalust.

  • Dokumentide loetelu alajaotuses on dokumendid süstematiseeritud kohaliku omavalitsuse  ülesannete alusel (sarjad). Dokumentide loetelu on koostatud  vastavalt Õru Vallavalitsuse tegevuse käigus loodud ja saadud dokumentide liigitus. Vaates on sarjad, milles on registreeritud saabunud ja väljasaadetud dokumendid, õigusaktid ja lepingud.
  • Vaated dokumendi liikide kaupa võimaldavad dokumente sirvida .

Põhjalik dokumendiregistri avaliku vaate kasutusjuhend

http://avalik.amphora.ee/oruvv/kasutusjuhend.pdf

Muudetud: 15.12.2014

Olulisemad vallavolikogu õigusaktid: