Õru Soojus

ÕRU VALLA ASUTUS „ÕRU SOOJUS”, reg nr 75012723

"Õru Soojuse" direktor on Andres Saarep.

Kontakt:

Telefon:     767 9297
e-mail: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.  

Priipalu kalmistu kalmistuvaht on Silvi Kurg

PUHKAB: 3.juulist kuni 30.juulini 2017.a

Kalmistu eeskiri ja lisad asuvad lehe alaosas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunaalteenuste hinnad Õru alevikus:

 1. Külm vesi             1.42 eurot/m3
  Kanalisatsioon      0.86 eurot/m3
  Hindadele lisandub käibemaks. ( Alus: Õru Vallavolikogu määrus nr 4, 15.02.2008)

 2. Üür vallale kuuluvates eluruumides 0.19 eurot/m2(käibemaks 0%).

Kommunaalmaksete vastuvõtt Õru vallavalitsuses esmaspäevast neljapäevani kella 9-13

---------------------------------------------------------------------------------

Ohtlike jäätmete äraandmiseks pöörduda Andres Saarep´i poole, tel 767 9297

Pakendikonteinerid asuvad Õru alevikus korrusmajade juures, Priipalus ja Epre kaupluse juures (kollane konteiner). Pakendikonteinerite tühjendamise eest tasu ei võeta ja sellepärast võivad nendesse tuua pakendeid kõik inimesed.
Paberikonteiner (sinine konteiner) Õru alevikus on ainult Õru aleviku inimeste tarbeks, kes tasuvad selle tühjendamise eest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. aasta keskkonnaprogrammi projektide rahastamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 18.12.2012 toetada Õru Vallavalitsuse taotlust "Õru aleviku puurkaev-pumpla veetöötluse renoveerimine" —

5 812.50 euro suuruses summas "Maakondlik" programmist. Projekti kogumaksumuseks koos käibemaksuga on 9300 eurot. Tööd teostas Tulves OÜ ja tööde käigus paigaldati Õru aleviku pumbamajja rauaeraldusfiltrid 2 RES 1865 Clack TC koos abiseadmetega. Paigaldatud seadmed tagavad, et elanikeni jõuab normidele vastav joogivesi raua ja mangaani osas. Teostatud vee analüüs näitas, et nii see on. Raua piirsisaldus on lubatud 200 µg/l ja mangaanil 50 µg/l. Õru aleviku pumbamajast väljastataval veel on rauasisaldus <20 µg/l ja mangaanil <10 µg/l. Vee analüüsi katseprotokoll on lehe allosas eraldi failina.

Muudetud 16.august 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veetorustike rekonstrueerimine

2011

Õru Vallavalitsus esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse Õru aleviku veetorustike rekonstrueerimiseks. Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas oma koosolekul 14.12.2010 toetada taotlust summas 867 474 krooni (55441,69 eurot) programmist "Veemajandus, joogiveevarustuse alamprogramm". Vallavalitsuse omapoolne panus projektile on 25% ja samuti maksame käibemaksu tööde kogumaksumuselt. Projektiga vahetatakse välja kogu külmavee torustik Õru alevikus (ca 2 kilomeetrit). Läbiviidud ehitustööde hankel tegi parima pakkumise OÜ RST Valga ( J.Kuperjanovi 101 E Valga), kellega vallavalitsus sõlmis ehitustööde teostamise lepingu. Omanikujärelvalve teostamiseks korraldatud hankel tegi parema pakkumise Ramstam OÜ (Mäe 2, Krootuse küla, Kõlleste vald, Põlvamaa), kellega vallavalitsus sõlmis lepingu omanikujärelevalve teostamiseks. Tööd on lõpetatud.


Kanalisatsioonirajatiste renoveerimine

2008 aasta

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Õru vallale projekti „Õru aleviku ühiskanalisatsiooni rajatiste renoveerimine, I etapp“ tööde läbiviimiseks 555 426 krooni 2007 aastal veekaitseprogrammi reoveekäitluse alamprogrammist (projekt nr 107). Õru valla omaosalus sellele projektile on 61 074 krooni ehk 11%. Lisaks kannab vallavalitsus projekti teostamisega kaasnevad kõrvalkulud nagu survetrassi maa-alalt võsa lõikamine, heitvete äravedu pumpla ehitamise ajal jms. Projekti raames olid kavandatud järgmiste tööde tegemine: olemasolevate biotiikide puhastamine, ülepumpamisjaama ehitamine ning biotiike pumplaga ühendava survetrassi ehitamine. Läbiviidud hankel tegi parima pakkumise AS Valmap ( Linna küla Helme vald Valgamaa), kellega vallavalitsus sõlmis ehitustööde teostamise lepingu. Omanikujärelvalve teostamise lepingu projektile sõlmis vallavalitsus FIE Roland Sonne´ga. Tehnilistes küsimustes konsulteeris projekti Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse keskkonnaspetsialist Avo Zimmermann. Projekti raames teostati kavandatud tööd:

 • biotiigid (2 tk) puhastati-süvendati ning neist väljavõetud pinnas planeeriti tiikide ümbruses;
 • korrastati biotiigi ülevoolu-väljalaske torustik;
 • paigaldati uus biotiike ühendav toru;
 • ehitati heitvee survekanalisatsiooni torustik DN90 pikkusega 276 m, rahustuskaev ja isevoolu torustik DN160 pikkusega 18 m
 • ehitati kanalisatsiooni heitvete pumpla koos ülevoolutorustikuga (DN160, 58m) vooluveekogusse – ojja;
 • tehti teostatud tööde teostusjoonis ( OÜ K&M projektbüroo).

Tööde tehti lepingus ettenähtud ajal ja lõpetati tähtaegselt. Tehtud tööd võeti komisjoni poolt vastu 13.augustil 2008 a.
Kuna KIK ei rahasta tööde maksumusest käibemaksu, vabanes KIK-i poolt projektile eraldatud vahenditest 84 726 krooni, mille kohta vallavalitsus tegi taotluse KIK-ile kasutatada antud vahendeid Õru aleviku kanalisatsioonitrassi renoveerimiseks. KIK rahuldas taotluse ning seetõttu oli võimalik välja vahetada amortiseerunud kanalisatsioonitorustikke Õru alevikus 110 m ulatuses.

2010

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Õru vallale projekti „Õru aleviku ühiskanalisatsiooni rajatiste renoveerimine, II etapp“ tööde läbiviimiseks 410 000 krooni 2009 aastal "Veemajandus, reoveekäitluse alamprogramm" programmist (projekt nr 46). Õru valla omaosalus sellele projektile oli kavandatud 136 700 krooni ehk 33%. Projekti raames oli kavandatud järgmiste tööde tegemine: amortiseerunud kanalisatsioonitorustike asendamine uute torudega De160 mahus 840 jm koos uute vahe- ja kontrollkaevude ehitamisega 28 tk. Läbiviidud ehitustööde hankel tegi parima pakkumise OÜ RST Valga ( J.Kuperjanovi 101 E Valga), kellega vallavalitsus sõlmis ehitustööde teostamise lepingu. Pakkumise hind 389 340 krooni. Kuna ehitustööde kogumaksumus vähenes, vähenes nii KIK-i poolt antava toetuse kui ka valla omaosalus projektis. Kokkuvõttes finantseeris KIK projekti summas 292 000 krooni ja valla omaosaluse suuruseks jäi 97 340 krooni.  Omanikujärelvalve teostamiseks korraldatud hankel tegi parema pakkumise Ramstam OÜ (Mäe 2, Krootuse küla, Kõlleste vald, Põlvamaa), kellega vallavalitsus sõlmis lepingu omanikujärelevalve teostamiseks. Tehnilistes küsimustes konsulteeris projekti Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse keskkonnaspetsialist Avo Zimmermann. Projekti raames teostati kavandatud tööd:

 • ehitati 916,6 jm isevoolset reovee kanalisatsioonitorustikku De 160 mm;
 • paigaldati 31 vahekaevu DN400/315;
 • rekonstrueeriti üks DN 700 ja üks DN 1000 vahe- ja harukaev;
 • teostati tööde alal heakorratööd.

Tehtud tööd võeti komisjoni poolt vastu 16.juulil 2010 aastal.

Muudetud 05.04.2013